Myslivost

LS má uznáno 9 volných honiteb a 3 obory. Ve vlastní režii provozuje myslivost v jedné volné honitbě se srnčí a černou zvěří (Požáry) a dvou oborách (Obora Žleby, Obora Janovice). Ostatní honitby jsou pronajaty jiným subjektům. Jednou z nich je i známá obora Slavice s chovem kvalitní jelení zvěře.

Informace – ceník: Obora Žleby, Obora Janovice
Bílí jeleni Leták
Leták (pdf, 54 kB) Informační leták (pdf, 1 MB)
Obora Janovice

Obora Janovice o rozloze 622 ha je určena k chovu jelena lesního, muflona a část obory je vyčleněna pro bílou jelení zvěř. Leží východně od státní silnice z Heřmanova Městce do Seče u obce Nerozhovice v nadmořské výšce 350 – 490 metrů. Geologicky je území součástí Železných hor s velmi mělkými kamenitými půdami. Obora je dobře zásobena vodou a protékající potoky a šest rybníků vytváří dobré podmínky nejen pro vodní ptactvo, ale i pro ostatní živočichy. Počátkem minulého století zde například i dobře prosperoval umělý odchov raků. Toto zařízení sice zaniklo, raci však zůstali. Téměř polovinu porostní plochy tvořily převážně jehličnaté směsi ve věku 60 až 80 let. Dne 25. 6. 2008 se oborou přehnala vichřice, při které padlo více než 80 tis m3 dřevní hmoty. Touto katastrofou se zcela změnil charakter přírodního prostředí a následky budou ovlivňovat provoz objektu po mnoho následujících let.

První záznamy o úmyslu zřídit oboru v revíru Janovice na panství rodu Kinských z Heřmanova Městce jsou z června 1863. Oborní plot byl uzavřen v roce 1866, jelení zvěř z okolních lesů byla nahnána dovnitř a zbývající mimo oboru byla z důvodu zamezení škodám loupáním vystřílena. V předávacím protokolu z roku 1945 se uvádí, že Janovická obora patří k nejlepším v Čechách, kde jelení zvěř vykazuje nadprůměrný vývin paroží s trofejemi oceňovanými zlatými medailemi a zasílá se do jiných obor k osvěžení krve. Stále stoupající kvalita zvěře v Janovické oboře a množství vložených prostředků začíná tento objekt vracet tam, kam patřil před šedesáti lety.

Obora nabízí poplatkovým lovcům špičkové trofeje a kvalitní zázemí v ubytovacích zařízeních.

Význačné trofeje:

  • Jelen lesní – 230,48 b. CIC(2008); 210,90 b. CIC(2005); 208,80 b. CIC(2002),
  • Muflon – 249,45 b. CIC(2007);  241,05 b. CIC(2007); 236,20 b. CIC(2014)
Obora Žleby

Obora Žleby o rozloze 121 ha se nachází v izolovaném lesním komplexu zvaném Háj nedaleko státního zámku Žleby u Čáslavi. V těsné blízkosti severního okraje protéká řeka Doubrava, přímo oborou pak její přítok Hostačovka. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí  240 – 270 m.n.m. Z celkové výměry zaujímají 112 ha lesní pozemky, 8 ha zemědělské a ostatní plochy a 1 ha vodoteče a malé vodní nádrže. Druhová skladba lesních porostů je velmi pestrá. Nejvyšší zastoupení, více než 30 %, mají dub letní a zimní, ostatní listnaté dřeviny pak 42 %. Z jehličnatých dřevin, jejichž zastoupení při obnově porostů stále klesá, je nejčastější dřevinou smrk.

Obora Žleby byla založena jako šlechtitelský objekt a podle toho bylo se zvěří od počátku hospodařeno. Výzkumný ústav živočišné výroby v Praze – Uhříněvsi  byl pověřen v roce 1988 vypracováním metodiky systému křížení, podle níž bylo pracováno a po víceletém pozorování a sestavování chovných skupin bylo možné vyslovit některé dílčí závěry a určit směr další práce k zajištění prosperity chovu. Zdravotní stav je průběžně monitorován ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK Hradec Králové. Značným zásahem do stability populace byl přesun zvěře do Obory Kopidlno, kdy pak ještě vlivem jisté setrvačnosti zapříčiněné odlovem většího počtu divoce zbarvených jedinců, kteří nebyli do přesunu zahrnuti, poklesly v roce 2000 početní stavy až na 41 kusů. V současné době je chov opět stabilizován, zvěř se zklidnila a stavy se pomalu cíleně zvyšují.

V oboře je dále chována nevelká avšak kvalitní populace muflona, která je však lovena pouze výjimečně a potomstvo slouží především k osvěžování krve v Oboře Janovice. Z dalších druhů zvěře se v oboře vyskytuje okrajově zvěř srnčí a chovány jsou samostatné kmeny daňčí a černé zvěře (ukázkový objekt). V porostech lze opět vidět divoké krocany a další pernatou zvěř.

Aby se však mohla široká veřejnost seznámit s touto přírodní raritou, je ve Žlebech v letních měsících otevřena ukázková obůrka. Jen pět minut chůze ze zámku je dobře přístupný objekt, kde jeleny nejen uvidíte, ale dozvíte se i vše o minulosti, současnosti i dalších plánech LČR při záchraně jejich populace. Sokolnické ukázky, spojené s výkladem o problematice chovu a ochrany dravců a sov, velmi zajímavou formou přispívají k atraktivitě areálu, který je příspěvkem LČR pro zvýšení rekreačních funkcí lesů v turisticky velmi využívaném okolí státního zámku Žleby.

Režijní honitba Požáry

Režijní honitba (dále RH) Požáry volná honitba nacházející se v Železných horách nedaleko Městyse Včelákov o výměře 591 ha, toho 556 ha lesa a 35 ha polí a luk, v nadmořské výšce 530 – 590 m. n. m. Honitba a její okolí je výrazně poznamenáno lesními kalamitami z osmdesátých let minulého století, převažují zde rozsáhlé mladé lesní porosty ve věku 20 – 30 let. RH Požáry je režijní honitbou státního podniku Lesy České republiky, Lesní správy Nasavrky od 1. 4. 1993.

V RH Požáry je myslivost provozována na velmi vysoké profesionální úrovni z pohledu péče o zvěř a také z pohledu lovu zvěře, která je určena k lovu. V honitbě se hospodaří se srnčí a černou zvěří. V honitbě je zvěř přikrmována z 8 krmelců, kde je zvěři předkládáno seno a minerální liz (kamenná sůl). Minerální liz je předkládán ještě dále v 10 slaniscích.

Srnčí zvěř – zásadou je hospodařit se zdravou a kvalitní zvěří v množství, které nemá negativní vliv na stav lesa. Černá zvěř – zásadou je hospodařit tak, aby byl stav černé zvěře (divokých prasat) stabilizovaný, aby byla zachována přirozená věková a pohlavní struktura populace.

Honitba nabízí poplatkovým lovcům zajímavé lovy a trofeje, samozřejmostí je kvalitní ubytování v inspekčním pokoji na Lesní správě v Nasavrkách. Loví se formou čekané, šouláním a čekáním na vnadištích, vždy s profesionálním doprovodem.

Lovecké možnosti:        

  • trofejová zvěř: srnec 65 – 80 bodů CIC
  • ostatní zvěř: sele a lončák prasete divokého
  • naháňka na černou zvěř (lov selete a lončáka prasete divokého)
Kontakt:
Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Nasavrky, Náměstí 13, 538 25 Nasavrky
 
Ing. Petr Smutný
Tel.: +420 724 524 244
E-mail: petr.smutny@lesycr.cz
Fotogalerie